fbpx

Ochrana oznamovatelů

Povinně zveřejňované informace o přijímání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

  • Způsoby podávání oznámení:

Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat níže uvedenými způsoby. Oznámení lze učinit anonymně.

  • Osobně na adrese mého sídla

Osobně lze oznámení podat na adrese příslušné osoby (viz níže).

Osobně lze oznámení podat po předchozí domluvě s tvz. příslušnou osobou, která je pověřena řešením oznámení. Příslušná osoba je povinna umožnit osobní podání oznámení nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o osobní podání oznámení oznamovatel požádal.


  • Písemně v listinné podobě

Oznámení v listinné podobě se doručuje k rukám tzv. příslušné osoby (viz níže), a to na adresu příslušné osoby (viz níže). 

Oznámení v listinné podobě musí být doručeno v zapečetěné obálce s nápisem Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů – NEOTVÍRAT“ a bez uvedení označení Oznamovatele (tj. např. bez uvedení odesílatele).

 

  • Písemně na adresu elektronické pošty

Oznámení v písemné podobě v elektronické formě se doručuje na adresu elektronické pošty příslušné osoby (viz níže).


  • Telefonicky

Telefonické oznámení se podává na telefonním čísle příslušné osoby (viz níže).

 

Oznámení lze dále podat též Ministerstvu spravedlnosti, a to ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Bližší informace jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/


  • Označení příslušné osoby

Šárka Sattar 

  • adresa: Opletalova 1535/4 Praha 1 110 00  
  • telefon: 420 608 54 64 54 
  • email: sarka@sattar.cz
  • Informace o osobách vyloučených k podání oznámení

Vylučuji přijímání oznámení od osob, které pro mne nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů –tj. od osob, které pro mne nevykonávají závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce); službu dle zvláštních právních předpisů, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.